Sponsorzy, przyjaciele, partnerzy zachęcamy do dokonywania darowizn. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycia kosztów jej działalności, realizację celów.

 
 

Darczyńca przekazuje Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na okreslony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przekazać je na dowolny cel statutowy.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA FUNDACJI DOMINO.


CWRjpg

Sponsorzy, przyjaciele, partnerzy,

zależy Wam, aby Fundacja była rzecznikiem interesów rodziny oraz rozwiązywała problemy społeczne, psychologiczne, wychowawcze, prawne, udzielała wsparcia w rozwoju dzieci, młodzieży oraz pomagała osobom wykluczonym społecznie. Popierajcie nasze działania. Zachęcamy do dokonywania darowizn na konto Fundacji.


Wpłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto fundacji.

40 1160 2202 0000 0005 7221 2881

KRS 0000346872

NIP 5213554535

Dokumentem potwierdzającym dokonanie darowizny jest dowód wpłaty na konto Fundacji.


Darowizny od osób fizycznych 6%

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny: przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) organizacjom, (m. in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie;
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ulga w danym roku dotyczy darowizn dokonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.


Źródła finansowania

Najpoważniejszym źródłem finansowania organizacji pozarządowych są dotacje (granty), które są przyznawana przez samorządy, administrację publiczną i źródła prywatne. Do tej pory kredyty i pożyczki nie stanowiły istotnego źródła finansowania działalności fundacji. Jednakże w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej i pojawieniem się możliwości realizowania bardzo dużych projektów, znacznie przekraczających budżety fundacji i wymagających zapewnienia częściowego wkładu własnego lub założenia własnych pieniędzy, ta forma zapewnienia finansowania może się rozwinąć. W dużym stopniu zależy to od postawy banków, które musiałyby uznać organizacje pozarządowe za wiarygodnych i wypłacalnych klientów. Obecnie w całej Polsce jest kilka instytucji finansowych, które mają ofertę dla fundacji. 


Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności 

  • darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
  • dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
  • dotacji,
  • funduszy europejskich i funduszy poza europejskich,
  • odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek określonych w ust.1
  • dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • funduszy rządowych, samorządowych.


Darowizny od osób prawnych 10%

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny: przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie; Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 ust. o podatku dochodowym od osób prawnych).