Prawo rodzinne i opiekuńcze zadzwoń tel. 504 606 966. Centrum wsparcia prawnego. Rozdzielność majątkowa. Kryzys w małżeństwie - zaburzenia relacji w rodzinie.
 
 

Prawo rodzinne to zbiór przepisów prawnych mających zastosowanie do stosunków między osobami, które łączą więzy pokrewieństwa (lub więzy rodzicielskie, na przykład dziecko z matką lub z ojcem) albo więzy małżeńskie (lub wynikające z zarejestrowanego związku partnerskiego).

odpowiedzialnojpg

Odpowiedzialność rodzicielska

Odpowiedzialność rodzicielska to obowiązki i prawa rodziców wobec dziecka i jego majątku. Choć definicja ta różni się w poszczególnych krajach UE, to zazwyczaj obejmuje prawo do opieki (pieczy) nad dzieckiem oraz prawo do odwiedzin.  


eurojpg

Streszczenia unijnych aktów prawnych przedstawiają najważniejsze aspekty europejskiego prawodawstwa, polityki i działalności w jasny, prosty i zwięzły sposób. Są one przeznaczone dla wszystkich czytelników, a ich tematami są 32 obszary działalności Unii Europejskiej.


interwencyjne_1jpg
MEDIACJE

Mediacja jest procedurą szczególną, zarówno prowadząca do upodmiotowienia stron, jak i gwarantująca podmiotowość dziecka w rozwiązywaniu sporów rodzinnych. Procedura mediacyjna uświadamia rodziców, że podmiotem w ich sporze jest również ich dziecko, którego interes prawny powinien być przez obie strony dostrzeżony.


Mediacje jako nieodzowny element postępowania opiekuńczego
Postępowanie o skierowaniu rodziców na mediacje może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Udział rodziców w mediacji jest całkowicie dobrowolne, każdy z rodziców może cofnąć zgodę na udział w mediacjach. Sąd może skierować strony do mediacji tylko raz w toku postępowania.


Co do zasady mediatorowi nie przysługuje prawo zapoznania się z aktami sprawy, chyba że rodzice wyrażą zgodę na udostępnienie akt. Wówczas sąd nie może odmówić mediatorowi udostępnienia akt.

poradyprawne_3jpg

PRAWO RODZINNE

Przemoc ekonomiczna - gdy sprawca przemocy ma na celu doprowadzenie do uzależnienia finansowego. osoby doświadczającej przemocy od sprawcy. Odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezapokojenie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, okradanie, zmuszanie do zaciągania kredytów bądź pożyczek.


Przemoc psychiczna - gdy ma miejsce krzywdzenie emocjonalne. Przejawia się głównie poprzez: wyśmiewanie, poniżanie, izolację, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłą krytykę, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, ograniczanie kontaktów z dzieckiem, stosowanie gróźb, szantażowanie.Europejski portal e-sprawiedliwość ma w przyszłości stać się uniwersalnym elektronicznym punktem kontaktowym w dziedzinie sprawiedliwości.

Pierwszym krokiem jest zapewnienie użytkownikom informacji na temat systemów sądowniczych oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w całej UE. Portal dostępny jest w 23 językach.


uniajpg

Oficjalny portal Unii Europejskiej

Informacja o UE; Obszary działalności UE; Zycie, praca i podróże na obszarze UE; Prowadzenie firmy; Prawo UE; Dokumenty i publikacje


rodzina2jpg

Grupy społeczne to osoby objęte wsparciem i opieką, to rodziny, zagrożone wykluczeniem społecznym i wszyscy ci co tej pomocy potrzebują, uczestnicy Programu Fundacji Domino.Gruntowna analiza podstawowych procesów przy intensywnym wykorzystaniu systemów programowych, powoduje znaczny wzrost efektywności w procesie do zmiany.


Zaniedbanie - Niezaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka oraz brak zapewnienia właściwej uwagi i troski rodzicielskiej. Zaniedbywaniem wobec dziecka jest nie tylko głodzenie, brak opieki i ciepła wobec dziecka, ale także nieprzywiązywanie przez rodzica uwagi do realizowania przez dziecko obowiązku szkolnego.


pomocyjpg

Ważnym elementem pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie jest udzielenie pełnej i wyczerpującej informacji na temat przysługujących im praw. Ważne jest, aby informacje przekazywane były w sposób naturalny, bez narzucania osobie poszkodowanej rozwiązań . W trakcie udzielania informacji należy poinformować o wszystkich konsekwencjach podjęcia konkretnej decyzji, zarówno tych pozytywnych jak i  trudnych. które osoba może napotkać podczas podejmowania konkretnych czynności prawnych.